Lover

I Navn og formål.

§ 1 Navn og formål

Buekorpsets navn er Nygaards Bataljon.

Nygaards Bataljons formål er å øve opp gutter i eksersis og disiplin ved sunn guttelek, utvikle medlemmenes medmenneskelige sinnelag, selvtillit og lederegenskaper, fremme kameratskapet og stimulere interessen for friidrett, fotball og skyting.

Nygaards Bataljon skal forvaltes og styres etter disse lover og demokratiets idealer. Gjennom frie valg skal medlemmene selv velge sine ledere. Nygaards Bataljon skal bygges på selvstyrets prinsipper og nyte full frihet fra uberettigede inngrep.

§ 2 Organisering.

Bataljonen er delt i to kompanier. Hvert kompani er delt i to pelotonger. Hver pelotong er delt i to halvtropper.

Bataljonen står under sjefens kommando. Hvert kompani står under kommando av en kompanisjef. Hver pelotong står under kommando av en løytnant. Hver halvtropp står under kommando av en troppssjef.

§ 3 Farger og våpenskjold.

Nygaards Bataljons farger er hvitt, blått og hvitt. Nygaards Bataljons våpenskjold er Bergens byvåpen plassert i midten av et skjold, øverst i venstre hjørne av skjoldet bokstaven N og nederst på høyre side bokstaven B, og skråstilt i motsatt retning et bånd i hvitt – blått – hvitt.

II Rådet.

§ 4 Rådet og rådsmedlemmenes rang.

Rådet er Nygaards Bataljons høyeste organ. Rådets medlemmer, i rangsrekkefølge, er: sjef, 1. kompanisjef, 2. kompanisjef, fanebærer, 2. løytnant, 4. løytnant, adjutant, tamburmajor, 1. faneoffiser, 2. faneoffiser, 3. faneoffiser og reserveroffiser, til sammen 12 personer. Sjefen er rådets formann. Samtlige rådsmedlemmer har tale- og forslagsrett og stemmerett i rådet.

§ 5 Rådets vedtak og rådets møter.

Rådets vedtak er endelig og bindende for ethvert medlem av bataljonen, med mindre rådet selv opphever, endrer eller vedtar unntak fra det.

Det må være fremmøtt minst 7 av 12 rådsmedlemmer for at rådet skal kunne fatte bindende vedtak. Dersom sjefen har forfall ledes rådet av den tilstedeværende offiser med høyest rang.

Rådet treffer sine vedtak med vanlig flertall, med mindre noe annet følger av disse lover. Dersom det er stemmelikhet er sjefens eller møtelederens stemme avgjørende.

Et rådsmedlem kan ikke delta i behandlingen av saker som gjelder ham selv eller nærstående.

Troppsjefene og oppslageren innkalles og kan være tilstede under rådets møter og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Rådet kan med vanlig flertall vedta at troppssjefene og oppslager ikke får delta ved hele eller deler av et rådsmøte.

§ 6 Protokoll fra rådets møter.

Det skal føres protokoll fra rådsmøtene. I det påfølgende rådsmøtet skal protokollen gjennomgås og godkjennes ved at rådsmedlemmene undertegner den. Rådsmedlem som eventuelt ikke godkjenner protokollen kan kreve å få innført sin begrunnelse som tilføyelse i protokollen.

§ 7 Taushetsplikt.

Rådsmedlemmer, samt møtende troppssjefer og oppslager, har taushetsplikt om enhver sensitiv opplysning som vedkommende gjøres kjent med i forbindelse med rådsmøtene.

§ 8 Tillitsverv i rådet.

På førstkommende rådsmøte etter rådsmøtet der tamburmajor og reserveoffiser velges skal rådet konstituere seg ved å fordele tillitsverv i henhold til denne paragraf. Følgende tillitsverv skal besettes: sekretær, kasserer, idrettsoffiser, skyteoffiser, buesjef, arkivforstander, depotforvalter, webredaktør og medarbeider i Nygårdsnytt.

 1. Sekretæren skal føre protokoll fra rådets møter og opprettholde bataljonens skriftlige korrespondanse. All ekstern korrespondanse skal signeres av sjefen.
 2. Kassereren skal fortløpende føre bataljonens regnskap, betale regninger og innkreve utestående fordringer, herunder kontingenter. Regnskapet skal godkjennes av rådet på siste rådsmøte før offisersvalget. Dersom ingen i rådet er regnskapskyndig kan ENFs kasserer engasjeres også som bataljonens kasserer.
 3. Idrettsoffiseren er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av bataljonens friidrettskonkurranser og fotballkamper. Idrettsoffiseren skal påse at idrettsøvelsene gjennomføres i tråd med gjeldende normalregler og idrettspokalenes statutter. Idrettsoffiseren er også ansvarlig for oppsetting av lag til idrettskonkurransene i Nordnæsdalen. Idrettsoffiseren skal føre nøyaktige resultatlister og beregne poeng fra samtlige idrettsøvelser.
 4. Skyteoffiseren er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og sikkerhet i forbindelse med avholdelse av bataljonens konkurranser i rifleskyting og bueskyting. Skyteoffiseren er også ansvarlig for beholdning av våpen og annet materiell tilknyttet skytekonkurransene. I forbindelse med rifleskytingen skal rådet oppnevne et lag av gamlekarer til å bistå skyteoffiseren i avviklingen av konkurransen. Skyteoffiseren er også ansvarlig for poengberegning etter skytekonkurransene.
 5. Buesjefen har ansvar for bataljonens depot av buer og koggere. Buene skal være nummerert. Buesjefen skal føre protokoll over enhver utlevering og innlevering av buer og koggere, og følge opp manglende innlevering.
 6. Arkivforstanderen har ansvar for at arkivrommet til enhver tid er rent og ryddig.
 7. Depotforvalteren har ansvar for bataljonens uniformsdepot. Ethvert uniformsplagg i bataljonens eie skal være nummerert og merket ”Nygaards Bataljons eiendom”. Depotforvalteren skal føre protokoll over enhver utlevering og innlevering, og følge opp manglende innlevering. Rådet kan overføre ansvaret for uniformsdepotet til ENF.
 8. Webredaktøren er ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av bataljonens internettsider.
 9. Medarbeideren i Nygårdsnytt skal bistå bladets redaktør og være et bindeledd mellom rådet og redaksjonen.

§ 9 Fellesrådet.

Sjef, 1. kompanisjef og 2. kompanisjef er bataljonens representanter i lørdagskorpsenes fellesråd. Dersom det er forfall trer øvrige offiserer inn etter rang.

III Sjefen, offiserene og underoffiserene.

§ 10 Sjefens oppgaver.

 1. Sjefen skal arbeide for å fremme medlemmenes ferdigheter i eksersis, deres disiplin, samt arbeide for å utvikle offiserene og underoffiserenes lederegenskaper.
 2. Sjefen skal sikre at alle medlemmene i korpset opplever trygghet, respekt og anerkjennelse.
 3. Sjefen skal føre tilsyn med at offiserene og underoffiserene utfører sine verv på en tilfredsstillende måte.
 4. Sjefen skal sikre at bataljonens eiendeler og midler forvaltes på en betryggende og fornuftig måte.
 5. Sjefen skal føre en grundig årsprotokoll. Årsprotokollen med vedlegg skal inneholde: protokoller fra samtlige rådsmøter, logg fra samtlige eksersisdager og utmarsjer, pelotongsbøkene, regnskapet, beholdningsoversikt over korpsets eiendeler, liste over utdelte hederstegn, medaljer, pokaler og diplomer, liste over idrettsresultater og poeng, sjefens personlige vurdering av sesongen, inngående og utgående korrespondanse, samt bilder og annet vesentlig materiale. Sjefen er ansvarlig for at årsprotokollen med vedlegg blir overført til Nygaards Bataljons arkivar.

§ 11 Sjefens myndighet.

 1. Sjefen er bataljonens høyeste offiser og står offisielt ansvarlig for bataljonens handlinger, eiendommer og eiendeler.
 2. Sjefen kan instruere en offiser eller ethvert annet medlem i bataljonen.
 3. Sjefen forestår den daglige ledelse av bataljonen og kan fatte beslutning i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell eller vesentlig betydning. Sjefen kan i tillegg ilegge straff etter § 34 og utøve myndighet i henhold til § 21, § 29, § 31 nr. 3 og § 33.
 4. Beslutning fattet av sjefen kan innankes for rådet. Sjefens fortløpende beslutninger i forbindelse med avvikling av eksersisdager eller utmarsjer eller sjefens beslutninger om ileggelse av straff i tråd med § 34 3. ledd kan ikke påankes.
 5. Sjefen velger selv sin adjutant. Sjefen velger sin adjutant etter sjefsvalget og før offisersvalget.

§ 12 Offiserenes oppgaver.

 1. Løytnantene er ansvarlig for å utvikle soldatenes ferdigheter i eksersis og deres oppøving i disiplin. Løytnantene skal også arbeide for soldatenes trivsel og personlige utvikling i bataljonen. Løytnantene skal føre hver sin pelotongsbok. Pelotongsboken skal til enhver tid være oppdatert.
 2. Fanebæreren er ansvarlig for fanegarden, fanen og annet utstyr tilhørende fanegarden.
 3. Tamburmajoren er ansvarlig for å utvikle slagernes trommeferdigheter og eksersis, opprettholde disiplinen, føre oppgave over slagerne og påse at slagernes utstyr er registrert og forvaltet på en betryggende måte.
 4. De øvrige offiserene skal bidra til gjennomføring av eksersisen, styrking av disiplinen og ellers styringen av korpset.

§ 13 Underoffiserenes oppgaver og rang.

Underoffiserene skal bidra til gjennomføringen av eksersisen, opprettholdelse av disiplinen og ellers bistå offiserene etter nærmere instruksjoner.

Underoffiserene har følgende rangsrekkefølge: troppssjef i 1. pelotong (1/1), troppssjef i 3. pelotong (1/3), oppslager, troppssjef i 2. pelotong (1/2), troppssjef i 4. pelotong (1/4), hornblåser, halvtroppssjef i 1. pelotong (2/1), halvtroppssjef i 3. pelotong (2/3), halvtroppssjef i 2. pelotong (2/2), halvtroppssjef i 4. pelotong (2/4), sistesoldat i 4. pelotong (2 stykk) (3/4), sistesoldat i 2. pelotong (2 stykk) (3/2), sisteslager, sistesoldat i 3. pelotong (3/3) og sistesoldat i 1. pelotong (3/1).

IV Valg.

§ 14 Sjefsvalget.

 1. Sjefen velges av rådet.
 2. Sjefsvalget skal finne sted etter landturens avslutning, og senest innen utløpet av august måned. Sjefsvalg kan ikke avholdes i perioden fra og med 1. juli til og med 15. august.
 3. Sittende sjef er ansvarlig for innkalling til sjefsvalg. Innkalling skal skje per brev eller i skriftlig, elektronisk form, med minst én ukes varsel.
 4. Det må være fremmøtt minst 9 av 12 rådsmedlemmer for at sjefsvalget skal kunne avholdes.
 5. For å kunne stille til kandidat som sjef må vedkommende ha vært offiser i Nygaards Bataljon i forrige sesong, være innehaver av Nygaardsorden og ha betalt sin kontingent. Sittende sjef kan ikke stille til gjenvalg med mindre rådet med minst ¾-dels flertall samtykker.
 6. Før avstemningen skal alle rådsmedlemmene, troppsjefene og oppslager gis anledning til å holde valgtaler eller å komme med relevante opplysninger om kandidatene.
 7. Valget foregår ved skriftlig avstemming. Stemmesedlene skal telles i alles påsyn.
 8. En kandidat må oppnå minst halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Dersom ingen kandidat oppnår minst halvparten av de avgitt stemmer i første valgomgang fortas en eller flere nye valgomganger, der den kandidat med færrest stemmer i forrige valgomgang utgår fra valgomgangen. Slik fortsetter valgomgangene inntil en kandidat har oppnådd minst halvparten av de avgitte stemmer.
 9. Agitasjon eller korrupsjon i forbindelse med valget er forbudt. Dersom noen blir grepet i dette skal vedkommende bortvises. Vedkommende kan straffes etter § 34.
 10. Denne paragraf skal leses opp av sjefen før valghandlingen tar til.

§ 15 Den nyvalgte sjefens fullmakter.

Den nyvalgte sjef overtar sjefsmyndigheten når sjefsfløyte og sjefssabel overleveres ved åpningen av offisersvalget.

§ 16 Offisersvalget.

 1. Ved offisersvalget velges offiserene nevnt i § 4 1. ledd, med unntak av sjef, adjutant, tamburmajor og reserveoffiser.
 2. Offisersvalget skal finne sted første, andre eller tredje lørdag i september.
 3. Rådet innkaller til offisersvalg. Innkalling skal skje per brev eller i skriftlig, elektronisk form, med minst én ukes varsel til samtlige som deltok i foregående sesongs øvelser.
 4. For å kunne stille til kandidat i offisersvalget må vedkommende være 13 år eller eldre, eller fylle 13 år i løpet av kalenderåret valget holdes i. I tillegg må vedkommende ha deltatt i bataljonens øvelser i forrige sesong og betalt sin kontingent. For å kunne stille til valg som kompanisjef eller løytnant må vedkommende ha vært offiser i forrige sesong.
 5. Medlem som vil stille til valg må på forhånd melde seg til den påtroppende sjefen innen en nærmere bestemt frist fastsatt i innkallingen til valget.
 6. Dersom rådet finner det gagnlig for bataljonen, kan det nekte en kandidat å fremstille seg til valg. Slikt vedtak krever minst 2/3-dels flertall i rådet.
 7. Den nyvalgte sjef er valgets formann.
 8. Stemmerett har samtlige som deltok i forrige sesongs øvelser.
 9. Før valget igangsettes skal sjefen kunngjøre hvem han har valgt som sin adjutant.
 10. Valg til de ulike offiserspostene holdes etter rangsrekkefølgen i § 4 1. ledd. Kandidatene til den aktuelle offisersstilling ropes opp etter forrige sesongs rang, dersom rangen er lik, etter hederstegn, og stilles på linje.
 11. Deretter opptas stemmene fra de stemmeberettigede. Stemmene avgis muntlig til nøytrale valgfunksjonærer oppnevnt av rådet. Valgfunksjonærene skal være gamlekarer og innehavere av Nygaardsorden.
 12. Deretter telles stemmene. Den kandidat som har fått flest stemmer er valgt. Straks valgresultatet er klart kunngjøres det av valgets formann.
 13. Agitasjon eller korrupsjon i forbindelse med valget er forbudt. Dersom noen blir grepet i dette skal vedkommende bortvises. Vedkommende kan straffes etter § 34.
 14. Denne paragraf skal leses opp av valgets formann på valgdagen, før valghandlingen tar til.

§ 17 De nyvalgte offiserenes fullmakter.

De nyvalgte offiserene tiltrer sine verv og oppnår fullmakter som rådsmedlem umiddelbart etter at hele offisersvalget er gjennomført. Den utnevnte adjutant tiltrer og oppnår fullmakter fra samme tidspunkt.

§ 18 Valg av øvrige offiserer.

 1. Senest en uke etter offisersvalget skal det nyvalgte rådet velge tamburmajor og reserveoffiser.
 2. Ved valg etter denne paragraf gjelder også § 16 nr. 4 og § 14 nr. 6, 7 og 8 tilsvarende.
 3. Straks valgene er gjennomført tar tamburmajor og reserveoffiser sete i rådet og oppnår rettigheter som rådsmedlem.

§ 19 Valg av underoffiserer.

 1. Rådet velger underoffiserene.
 2. Valg av underoffiserer skal skje etter at valgene nevnt i §§ 14, 16 og 18 har funnet sted, og senest to uker før sesongens oppstart.
 3. For å kunne velges som underoffiser må vedkommende være minst 10 år, ha deltatt i forrige sesongs øvelser og betalt sin kontingent for forrige sesong. For å kunne velges som troppssjef må vedkommende være minst 11 år.
 4. Underoffiserene velges etter den lovbestemte rangrekkefølge jfr. § 13.
 5. Valget foregår ved muntlig forhandling, eventuelt håndsopprekking, med mindre et flertall i rådet vedtar skriftlig avstemming.
 6. Ved valg av underoffiserer skal det tas hensyn til vedkommendes alder, rang, hederstegn, lederegenskaper og dyktighet.

§20 Suppleringsvalg

Dersom en offiser eller underoffiser fratrer i løpet av året kan rådet foreta suppleringsvalg, opprykk eller bestemme å holde stillingen ubesatt frem til neste valg.

V Øvelser.

§ 21 Terminlisten.

Før sesongens oppstart skal rådet vedta en terminliste inneholdende program for sesongens eksersisdager og utmarsjer. Terminlisten skal utleveres til alle medlemmer i bataljonen og trykkes i Nygårdsnytt.

§ 22 Eksersisdager.

Eksersisdager holdes normalt hver lørdags ettermiddag i mars, april og mai måned, og i juni måned frem til landtursdagen. Frem til stiftelsesdagen skal det også holdes eksersisdag på onsdags ettermiddager. For øvrig kalles bataljonen sammen når sjefen eller rådet bestemmer det.

§ 23 Stiftelsesdagen.

Bataljonens stiftelsesdag feires 18. april dersom denne dato faller på en lørdag, ellers på førstkommende lørdag etter 18. april.

§ 24 Landtursdagen.

Landtursdagen er sesongens avslutningsdag. Landturen avholdes første, andre eller tredje søndag i juni måned. Ved landturens avslutning utdeles hederstegn, medaljer, pokaler og diplomer for sesongen.

VI Hederstegn.

§ 25 Rose.

Medlem som har deltatt i minst to sesonger, har utvist tilstrekkelig interesse og ikke vært fraværende fra eksersisdag eller utmarsj mer enn fem ganger i sesongen, kan tildeles rosen.

§ 26 Hederlig.

 1. Medlem som har deltatt i minst tre sesonger, er innehaver av rosen, har utvist tilstrekkelig interesse og dyktighet og ikke vært fraværende fra eksersisdag eller utmarsj mer enn fem ganger i sesongen, kan tildeles 1. hederlig.
 2. Medlem som har deltatt i minst fire sesonger, er innehaver av 1. hederlig, har utvist tilstrekkelig interesse og dyktighet og ikke vært fraværende fra eksersisdag eller utmarsj mer enn fem ganger i sesongen, kan tildeles 2. hederlig.
 3. Medlem som har deltatt i minst fem sesonger, er innehaver av 2. hederlig, har utvist tilstrekkelig interesse og dyktighet og ikke vært fraværende fra eksersisdag eller utmarsj mer enn fire ganger i sesongen, kan tildeles 3. hederlig.

§ 27 Vedtak om tildeling av rose eller hederlig.

Vedtak om tildeling av rose eller hederlig fattes av rådet med alminnelig flertall. Kun rådsmedlem som selv tidligere er tildelt det hederstegn som skal utdeles kan delta ved behandlingen av saken.

§ 28 Nygaardsorden.

Nygaardsorden er Nygaards Bataljons høyeste utmerkelse. Medlem som har deltatt i minst seks sesonger, innehar 3. hederlig, har bevist solide ferdigheter i eksersis og uklanderlig disiplin, og ikke vært borte fra eksersisdag eller utmarsj mer enn tre ganger i sesongen, kan tildeles Nygaardsorden.

§ 29 Vedtak om tildeling av Nygaardsorden.

Ved behandling av sak om tildeling av Nygaardsorden skal det settes ordensråd. Kun rådsmedlemmer som selv har Nygaardsorden har sete i ordensrådet. Det kreves minst 2/3-dels flertall i ordensrådet for tildeling av Nygaardsorden.

VII Diverse bestemmelser.

§ 30 Aldersgrenser.

Nedre aldersgrense for medlemskap er 9 år. Øvre aldersgrense for medlemskap er 21 år. Sjefen kan innvilge unntak fra den nedre aldersgrensen. Rådet kan innvilge unntak fra den øvre aldersgrensen.

§ 31 Kontingent.

Ethvert medlem av bataljonen skal betale kontingent. Kontingenten fastsettes av rådet og skal innkreves med forfall senest ved utgangen av april måned. Kontingenten skal være gradert med ulik sats for henholdsvis soldater/slagere, underoffiserer og offiserer.

Medlem som ikke betaler sin kontingent kan ikke tildeles hederstegn, medaljer, pokaler eller diplomer i forbindelse med landtursdagen.

§ 32 Uniformen.

 1. Ethvert medlem av bataljonen er pliktig å bære korrekt og reglementsmessig uniform i forbindelse med eksersisdager og utmarsjer.
 2. Uniformen skal holdes i god stand og behandles med respekt.
 3. Sjefen kan gi medlem tillatelse til å bære uniform utenom korpsets organiserte aktivitet.
 4. Rådet fastsetter i eget reglement bestemmelser om distinksjoner og andre forhold vedrørende uniformens utseende.

§ 33 Honnør.

Medlem i uniform skal gjøre honnør når det møter annet buekorps i marsj, eller offiser for annet buekorps i uniform. Offiserene skal gjøre honnør til hverandre når de i uniform møtes eller passerer hverandre.

§ 34 Tobakksnytelse.

Det er forbudt å nyte tobakk i uniform, dersom ikke sjefen i forbindelse med særlige tilstelninger beslutter noe annet.

VIII Straff.

§ 35 Straffebestemmelse.

Medlem som forsettlig eller uaktsomt bryter disse lover, instruks, ordre eller kommando eller påfører bataljonen tap eller skade kan ilegges straff. De ulike straffarter som kan benyttes er:

 1. Advarsel.
 2. Bortvisning fra dagens eksersisøvelse eller utmarsj.
 3. Utestengelse for en tidsperiode.
 4. Inndragning av hederstegn for en tidsperiode.
 5. Varig tap av rang.
 6. Varig tap av hederstegn.
 7. Eksklusjon.

De kommanderende offiserer (løytnantene, fanebærer og tamburmajor) kan ilegge en direkte underordnet straff etter § 34 1. ledd nr. 1 og nr. 2.

Sjefen kan ilegge ethvert medlem straff etter § 34 1. ledd nr. 1, 2, 3 og 4. Ved utestengelse for en tidsperiode eller inndragning av hederstegn for en tidsperiode kan sjefen beslutte straffens varighet til inntil to uker.

Kun rådet kan ilegge straff etter § 34 1. ledd nr. 5, 6, 7 og nr. 3 og nr. 4 utover to uker. For ileggelse av slik straff kreves minst 2/3-dels flertall i rådet.

IX Fravikelse fra lovene og lovendringer.

§ 36 Fravikelse fra lovene.

Kun ved eget vedtak i rådet kan disse lover fravikes. For slikt vedtak kreves det at minst 10 rådsmedlemmer er tilstede og at samtlige stemmer for fravikelsen.

§ 37 Lovendringer.

 1. Bare rådsmedlemmer kan fremsette lovendringsforslag.
 2. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig.
 3. Lovendringsforslag skal drøftes i et forberedende rådsmøte. Deretter skal forslaget drøftes og stemmes over på et nytt rådsmøte, som må avholdes minst to uker etter det forberedende rådsmøtet.
 4. For at forslaget skal kunne behandles må samtlige 12 rådsmedlemmer være tilstede.
 5. Enhver lovendring krever enstemmighet i rådet.
 6. Et vedtatt lovendringsforslag trer først i kraft når det er kunngjort på linje, skriftlig utlevert til medlemmene eller trykket i Nygårdsnytt.

Vedtatt av Rådet den 11. desember 2008.